ในปี 2558 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้ตกลงร่วมกันที่จะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวของการพัฒนาที่ยั่งยืนและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สิบเจ็ดประการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา หลักการพื้นฐานประการหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อการบรรลุความยั่งยืนคือการมีส่วนร่วมซึ่งหมายความว่าสังคมจะต้องไม่ทิ้งใครเบื้องหลังกระบวนการและโอกาสในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงควรจากโอกาสในการเรียนรู้ธุรกิจและการเชื่อมต่อกับสังคมและเครือข่ายทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) อยู่ในขณะนี้ฝังลึกเป็นแพลตฟอร์มที่แบ่งปันโอกาสฝึกทักษะจะถูกจัดส่งและรวบรวมข้อมูลโมดูลนี้จะสำรวจว่าการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงเป็นส่วนสำคัญของความยั่งยืนได้อย่างไรการพัฒนาและวิธีใช้ ICT เพื่อสนับสนุนกระบวนการทางสังคมในที่สุดส่งเสริมสตรีและรวมพวกเธอไว้ในการเดินทางร่วมกันสู่ความยั่งยืนและพัฒนา

   รายวิชา "ICTEZ (ไอซีทีอีซี่) : เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด" จะเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษากระบวนการทำงานของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในยุคของสื่อดิจิทัลปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ โดยนำเสนอสาระสำคัญประกอบไปด้วย 
    1.) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์
    2.) Essential Application ที่จำเป็นต้องรู้ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ
    3.) Edutainment : การสร้างสรรค์สื่ออย่างสนุก ทุกการนำเสนอเท่าทันยุคสมัย
    4.) Communication : การสื่อสารไร้พรมแดน กับ การเรียนรู้ที่ไม่จำกัด เป็นต้น

    การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีคู่แข่งขันจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญคือการที่ได้นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุน ช่วยเพิ่มช่องทางทางการตลาด ช่วยลดเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือแม้แต่การนําเทคโนโลยีมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ดังนั้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรมีการสื่อสารที่ฉับไว รวดเร็ว และได้ประโยชน์สูงสุดคือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

    รายวิชา "หลักสูตรการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ (DIL)" เน้นเนื้อหาการเรียนการสอนในเรื่องของการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ได้มีองค์กร และบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ให้นิยาม ความหมายเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อไว้มากมาย ซึ่งแต่ละองค์กรหรือบุคคลให้ขอบเขตที่มีส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมแล้ว การรู้เท่าทันสื่อ รวมสื่อดิจิทัลจะหมายความรวมถึง การใช้งานเครื่องมือและเทคโนโลยีทางสารสนเทศให้ถูกต้อง เพื่อเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ สื่อสาร และสร้างข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และสาร (Content Media) ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ไม่เมิดกฎหมาย มีประสิทธิภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

    รายวิชา "สื่อสร้างสรรค์สังคม" เป็นรายวิชาที่ต้องการเน้นการลดความรุนแรงของสังคมไทย เนื่องด้วยในปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อความสูญเสียทั้งอันตรายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย จิตใจ สุขภาพและสังคมโดยภาพรวม เน้นการเรียนรู้การสร้างพื้นที่ชุดสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบ 3 ชุดคือ
    1) ชุดสร้างความตระหนัก และความรู้ใหม่เรื่องความรุนแรงให้กลุ่มสื่อมวลชน สร้างความรู้ใหม่เกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนทั้งที่เป็นสื่อเดิมและสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อความรุนแรงในสังคมไทย
    2) ชุดสร้างความตระหนักและความรู้ใหม่เรื่องความรุนแรงให้กลุ่มเยาวชน การสร้างการตระหนัก ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความรุนแรงจากสื่อ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการร่วมสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อลดความรุนแรงในสังคม เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลรวมทั้งสื่ออื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ในสังคม
    3) ชุดสร้างความตระหนัก ความรู้ใหม่กลุ่มผู้อายุในสังคมไทยเพื่อเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ โดยในสังคมเพื่อร่วมกันลดความรุนแรงในสังคมไทย

    รายวิชา "ผู้ประกอบการสตรีชาติพันธุ์ MOOC ชาติพันธุ์" เป็นรายวิชาเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศโดยเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการถ่ายทอด ภาษา-วัฒนธรรมในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ (MOOC) ทั้งในฐานะผลิตและผู้ใช้ รวมทั้งพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้วยทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยใช้ภาษาแม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน พร้อมทั้งสร้างฐานคลังข้อมูลออนไลน์เพื่อการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ภาษา-วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย


    รายวิชา "Academic English (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)" เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ ไปต่อยอด ในการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่อไปได้

    รายวิชา "บาลีออนไลน์" มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษาอักขรวิธีวิธีอ่านภาษาบาลีตามหลักสมัญญาภิธาน และสนธิ ให้รู้ ฐาน กรณ์ การออกเสียง ตัวสังโยค การต่ออักษรด้วยวิธีสนธิกิริโยปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนบาลีเสริมสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    “สังคมผู้สุงอายุ” นับว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของประเทศที่เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับสหประชาชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะของผู้สูงอายุทั้งของประเทศไทยเอง  และของทั่วโลกสู่การเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ (Active Ageing) โดยกำหนดเป็น “ทศวรรษการพัฒนาสุขภาวะสากล 2020-2030”  โดยองค์การอนามัยโลก  (WHO) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ตามกรอบมาตรฐานและเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยในส่วนของประเทศไทยเองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2553 และพ.ศ. 2560 โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ภายใต้แนวคิดที่ว่า ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริง โดยต้องได้รับการส่งเสริมจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี   จากแนวคิดและหลักการดังกล่าว ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัย คนไทยอายุยืน โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุที่มีการเรียงลำดับความสำคัญตามความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมคือ 1.การพัฒนาผู้สูงอายุในมิติเศรษฐกิจ 2. การพัฒนาผู้สูงอายุในมิติสังคม 3. การพัฒนาผู้สูงอายุในมิติสุขภาพ 4. มิติสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเน้นการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน  โดยเน้นการพัฒนาที่ให้ผู้สูงอายุสามารถเพื่อตอบรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้ด้วยตนเอง ดูแลตนเองและคนรอบข้าง และสังคมโดยภาพรวมได้ร่วมกัน 

    ดังนั้นจึงมีการเรียนในรายวิชาผู้สูงวัยดิจิทัล (Smart Ageing) ที่เน้นการนำนวัตกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ “ไอซีที” (ICT) ที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน โดยพัฒนาเนื้อหาตามกรอบมาตรฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเมื่อเรียนจบและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกันแล้ว ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อต่อยอดคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

    ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้านร่างกาย: ได้แก่ อวัยวะต่างๆ รวมทั้งสายตา, ด้านจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ ทั้งตัวผู้สูงอายุเอง บุคคลแวดล้อมผู้สูงอายุ โดยรู้บทบาท/ความยอมรับ ระหว่างกันและกัน การดูแลสุขภาพ ความพร้อมด้านสุขภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์ กฎหมาย หลักประกันสุขภาพ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ด้านสถาปัตยกรรมในครัวเรือน, การมองเห็น ป้าย ฉลาก แสงสว่าง การถนอมสายตา ในยุคอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสถาปัตยกรรมสาธารณะ/ ชุมชน สิ่งแวดล้อม: ที่พักอาศัยในบ้าน สถานที่พัก สาธารณะ การจัดการทางการเงินเพื่อการเป็นผู้สูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างเสริมอาชีพเพื่อการเพิ่มรายได้ กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ งานอดิเรก การเดินทาง การทำบุญ การสังคม การรวมกลุ่ม การสร้างคุณค่าตนเองแก่ครอบครัวและสังคม รวมทั้งเรียนรู้ในการเลือกใช้นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุได้