Available courses

660002 ทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อการค้นคว้าทางวิชาการ (Information Literacy)

ผลิตโดย  สำนักบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเ...
Course

660003 STOU Smart Senior

ผลิตโดย  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Course

630001 สีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่

รายวิชา ❝ สีสันภาษาจีน ❞ 【 ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ...
Course

650001 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1-2 (Part 1)

ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้านร่างกาย: ได้แก่ อวัยวะต่า...
Course

650001 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1-2 (Part 2)

ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้านร่างกาย: ได้แก่ อวัยวะต่า...
Course

650002 นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4 (e-Commerce Level 4)

    การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและ...
Course

650003 ผู้สูงวัยดิจิทัล (Smart Ageing)

    “สังคมผู้สุงอายุ” นับว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของประเท...
Course

650004 Women ICT Frontier Initiative

    ในปี 2558 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้ตกลงร่วมกันที่...
Course

650005 ผู้ประกอบการสตรีชาติพันธุ์ MOOC ชาติพันธุ์

    รายวิชา "ผู้ประกอบการสตรีชาติพันธุ์ MOOC ชาติพันธุ์" ...
Course

650006 ICTEZ เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด

ผลิตโดย  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Course

650007 หลักสูตรการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ (DIL)

    รายวิชา "หลักสูตรการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวัง...
Course

650008 สื่อสร้างสรรค์สังคม

    รายวิชา "สื่อสร้างสรรค์สังคม" เป็นรายวิชาที่ต้องการเน...
Course

650009 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)

    รายวิชา "Academic English (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)" เป...
Course

650010 บาลีออนไลน์

    รายวิชา "บาลีออนไลน์" มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการศึ...
Course

650011 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

สำหรับรายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการระบุตัวอ...
Course

630202 การจัดการการขาย “ความท้าทาย” ที่ต้องใช้ศิลปะ

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการขายสินค...
Course