ทักษะการประกอบธุรกิจ  ความเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการขายสินค้า บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ รวมถึงท่านที่ต้องการต่อยอดสู่การสร้างธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SME)  ที่รองรับการปรับตัวในความปรกติใหม่ (New Normal)

สมัครเรียน STOU MODULAR