รายวิชา ❝ สีสันภาษาจีน ❞ 【 ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 】

รายวิชา ❝ สีสันภาษาจีน ❞ 【 ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 】นี้ จะว่าด้วยศัพท์ วลี สำนวน และประโยคในภาษาจีนกลางที่น่ารู้ โดยเฉพาะความคติความเชื่อของชาวจีน รวมไปถึงศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ถูกหยิบยกนำมาใช้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการท่องเที่ยว เช่น การแนะนำประวัติความเป็นมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญ การถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นต้น

STOU MODULAR · September 22, 2020

ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้และทักษะในการพูด อ่าน และเขียนภาษาจีนกลางในระดับที่สามารถสื่อสารได้

บุคคลทั่วไป ครูสอนภาษาจีน มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว

ออนไลน์ 100%

15 ชั่วโมงการเรียนรู้ (คิดเป็น 1 หน่วยกิต) โดยการศึกษาด้วยตนเองผ่านการชมคลิปวิดีโอการสอน อ่านเนื้อหาเพื่อเสริมความรู้ ฟังคลิปเสียงพร้อมฝึกออกเสียงคำศัพท์ วลี และประโยคตามเนื้อหาที่จัดไว้ให้ และทำกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ และต้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 8 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดเรียนในแต่ละรอบตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด 

 • เขียนขีดตัวอักษร การอ่านออกเสียงศัพท์ที่นำเสนอได้
 • อธิบายความหมาย และคุณลักษณะของศัพท์ที่นำเสนอ
 • นำศัพท์ไปประกอบเป็นวลี สำนวนและ/หรือประโยคได้
 • อธิบายคุณลักษณะและความสำคัญของคติความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และการปฏิบัติตัวที่สืบทอดกันมาของชาวไทยเชื้อสายจีนได้
 • อธิบายความหมายของหลักคำสอน คำคม ข้อคิด หรือคติสอนใจที่สะท้อนคุณธรรม และการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีนได้
 • ประยุกต์ศัพท์ วลี และสำนวนสู่ประโยค บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผู้เรียนจำเป็นต้องทำทุกกิจกรรมตลอดการศึกษารายวิชานี้ให้ครบถ้วนได้ผลคะแนนเกินกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป

รายวิชา ❝ สีสันภาษาจีน ❞ ภายใต้ชุดภาษาและวัฒนธรรมจีน 

ประกอบไปด้วย

 • สีสันภาษาจีน • ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่
 • สีสันภาษาจีน • ภาควัฒนธรรมการกินและกิจกรรมนันทนาการ
 • สีสันภาษาจีน • ภาคศาสนาและพิธีกรรม
 • สีสันภาษาจีน • ภาคศิลปะและการแสดง

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/11 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/11 Steps

About Instructor

+4 enrolled
Not Enrolled
or Th 1000

Course Includes

 • 4 Lessons
 • 22 Topics
 • 25 Quizzes
 • Course Certificate