รายวิชา การจัดการการขาย “ความท้าทาย” ที่ต้องใช้ศิลปะ

STOU MODULAR · September 22, 2020

– ไม่มี –

บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการขายสินค้า บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ รวมถึงท่านที่ต้องการต่อยอดสู่การสร้างธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SME)  ที่รองรับการปรับตัวในความปรกติใหม่ (New Normal)

ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบออนไลน์ เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านการเผชิญหน้า และกิจกรรมร่วมเรียนรู้ 

8 สัปดาห์ จำนวน 30 ชั่วโมงการเรียนรู้ (2 หน่วยกิต)

ผู้เรียนจำเป็นต้องทำทุกกิจกรรมตลอดการศึกษารายวิชานี้ให้ครบถ้วนได้ผลคะแนนเกินกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป

องค์ประกอบของรายวิชา
1. คลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์
2. คลิปวิดีโอและเอกสารประกอบการปฐมนิเทศรายวิชา
3. แนวทางการศึกษา กำหนดการ หรือปฏิทินนัดหมาย
4. การดำเนินการเรียนการสอน มีดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 – 7 เป็นการจัดการเรียนรู้อิงสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
กรณีที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศึกษาผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ที่ทาง มสธ. เตรียมไว้
ทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
เรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอการสอน อินโฟกราฟิก และเอกสารอ่านประกอบ
ทำกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ (เก็บคะแนน)
ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน (เก็บคะแนน)
กรณีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แบบเผชิญหน้า ผ่าน Microsoft Teams
สัปดาห์ที่ 8 เป็นการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (เก็บคะแนน)

 

ผู้เรียนที่ login แล้วทุกท่าน  ขอให้ scan QR code เข้ากลุ่มไลน์  เพื่อติดตามข่าวสารและเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้สอน

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/14 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/15 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/16 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/18 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/15 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/20 Steps

About Instructor

+30 enrolled
Not Enrolled
or Th 2500

Course Includes

  • 10 Lessons
  • 105 Topics
  • 25 Quizzes
  • Course Certificate