ทักษะทางภาษา  ศิลปวัฒนธรรม

รายวิชา ❝ สีสันภาษาจีน ❞ 【 ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 】นี้ จะว่าด้วยศัพท์ วลี สำนวน และประโยคในภาษาจีนกลางที่น่ารู้ โดยเฉพาะความคติความเชื่อของชาวจีน รวมไปถึงศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ถูกหยิบยกนำมาใช้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการท่องเที่ยว เช่น การแนะนำประวัติความเป็นมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญ การถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นต้น