Back to Course

รายวิชา ❝ สีสันภาษาจีน ❞ 【 ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 】

0% Complete
0/27 Steps
  1. ปฐมนิเทศรายวิชาสีสันภาษาจีน
  2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 01 คติความเชื่อ
    11 Topics
    |
    12 Quizzes
Lesson Progress
0% Complete

算命           suànmìnɡ       ทำนายดวงชะตา
เป็นคำกริยา  ประกอบด้วยคำว่า算แปลว่า  นับ  กับคำว่า 命 แปลว่า  ชะตา
你相信算命吗?
หนี่ เซียงซิ่น ซ่วนมิ่ง มะ
Nǐ xiānɡxìn suànmìnɡ mɑ?
เธอเชื่อเรื่องการทำนายดวงชะตาไหม

八字           bāzì   เวลาตกฟากและวันเดือนปีเกิด
เป็นคำนาม  ประกอบด้วยคำว่า八แปลว่า  แปด  กับคำว่า 字 แปลว่า ตัวอักษร
八字看命中注定的配偶,真的很准!
ฉง ปาจื้อ ค่าน มิ่งจง จู้ติ้ง เตอะ เพ่ยโอ่ว เจิน เตอะ เหิน จุ่น
Cónɡ bāzì kàn mìnɡzhònɡ zhùdìnɡ de pèi’ǒu, zhēn de hěn zhǔn!
ดูเนื้อคู่ที่ชะตากำหนดจากเวลาตกฟากและวันเดือนปีเกิด  แม่นมากจริงๆ

抽签           chōu qiān                 เสี่ยงเซียมซี
เป็นคำกริยา   ประกอบด้วยคำว่า抽  แปลว่า  สุ่มเลือก  สูบ  กับคำว่า  签แปลว่า  เซียมซี
抽签时当事人要自己抽。
โชว เชียน สือ ตังซื่อเหริน ย่าว จื้อจี่ โชว
Chōu qiān shí dānɡshìrén yào zìjǐ chōu.
เวลาเสี่ยงเซียมซีเจ้าตัวต้องเสี่ยงเอง