Back to Course

รายวิชา ❝ สีสันภาษาจีน ❞ 【 ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 】

0% Complete
0/27 Steps
  1. ปฐมนิเทศรายวิชาสีสันภาษาจีน
  2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 01 คติความเชื่อ
    11 Topics
    |
    12 Quizzes
Lesson Progress
0% Complete

吉凶           jíxiōnɡ          มงคลและอัปมงคล
เป็นคำนาม  ประกอบด้วยคำว่า吉แปลว่า มงคล กับคำว่า 凶 แปลว่า อัปมงคล
如何检测自己车牌号码的吉凶
หรูเหอ เจี่ยนเช่อ จื้อจี่ เชอไผ ห้าวหม่า เตอะ จี๋ซียง
Rúhé jiǎncè zìjǐ chēpái hàomǎ de jíxiōnɡ?
ตรวจเลขทะเบียนรถของตนเองอย่างไร  ให้รู้ว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล

幸运           xìnɡyùn        โชคดี
เป็นคำนาม  แปลว่า   โชคดี   ประกอบด้วยคำว่า幸แปลว่า  โชคดี  มีความสุข กับคำว่า 运 แปลว่า  โชคชะตา
你的幸运数字是多少?
หนี่ เตอะ ซิ่งอวิ้น ซู่จื้อ ซื่อ ตัวเซา
Nǐ de xìnɡyùn shùzì shì duōshɑo?
เลขนำโชคของเธอคือเลขใด

不幸           búxìnɡ          โชคร้าย
เป็นคำคุณศัพท์  แปลว่า  โชคร้าย  ประกอบด้วยคำว่า 不  แปลว่า  ไม่  กับคำว่า幸แปลว่า  โชคดี       มีความสุข
我告诉你一个不幸的消息。
หว่อ ก้าวสุ หนี่ อีเกอะ ปู๋ซิ่ง เตอะ เซียวซี
Wǒ ɡàosu nǐ yīɡe búxìnɡ de xiāoxī.
ผมขอแจ้งข่าวร้ายเรื่องหนึ่งแก่คุณ