Back to Course

รายวิชา ❝ สีสันภาษาจีน ❞ 【 ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 】

0% Complete
0/27 Steps
  1. ปฐมนิเทศรายวิชาสีสันภาษาจีน
  2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 01 คติความเชื่อ
    11 Topics
    |
    12 Quizzes
Lesson Progress
0% Complete

财富         cáifù             ทรัพย์สินเงินทองและความร่ำรวย
เป็นคำนาม  ประกอบด้วยคำว่า 财 แปลว่า  ทรัพย์สิน  กับคำว่า 富 แปลว่า  รวย
追求财富是一个艰难的过程。
จุยฉิว ไฉฟู่ ซื่อ อีเกอะ เจียนหนาน เตอะ กั้วเฉิง
Zhuīqiú cáifù shì yīɡe jiānnán de ɡuòchénɡ.
การแสวงหาทรัพย์สินเงินทองและความร่ำรวยเป็นกระบวนการที่ยากลำบาก

钱财         qiáncái         ทรัพย์สิน
เป็นคำนาม   ประกอบด้วยคำว่า 钱 แปลว่า เงิน  กับคำว่า 财  แปลว่า ทรัพย์สิน
夫妻需要学习对钱财的管理有正确的概念。
ฟูชี ซุยเย่า เสวียสี ตุ้ย เฉียนไฉ เตอะ ก๋วนหลี โหย่ว เจิ้งเชวี่ย เตอะ ไก้เนี่ยน
Fūqī xūyào xuéxí duì qiáncái de ɡuǎnlǐ yǒu zhènɡquè de ɡàiniàn.
สามีภรรยาจำเป็นต้องเรียนรู้แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน

宝贵       bǎoɡuì      ล้ำค่า
เป็นคำคุณศัพท์   ประกอบด้วยคำว่า 宝 แปลว่า ของวิเศษ  กับคำว่า 贵 แปลว่า แพง  สูงศักดิ์ 
时间比世上任何东西都宝贵
สือเจียน ปี่ ซื่อซ่าง เริ่นเหอ ตงสิ โตว เป่ากุ้ย
Shíjiān bǐ shìshànɡ rènhé dōnɡxi dōu bǎoɡuì.
เวลาล้ำค่ากว่าสิ่งใดในโลก