รายวิชา การจัดการการขาย “ความท้าทาย” ที่ต้องใช้ศิลปะ

สมัครเรียน – ไม่มี – บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการขายสินค้า บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ รวมถึงท่านที่ต้องการต่อยอดสู่การสร้างธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SME)  ที่รองรับการปรับตัวในความปรกติใหม่ (New Normal) ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบออนไลน์ เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านการเผชิญหน้า และกิจกรรมร่วมเรียนรู้  8 สัปดาห์ จำนวน 30…